Drugie ogłoszenie dla potencjalnych laboratoriów referencyjnych (IVDR)

Komisja, po konsultacji z państwami członkowskimi w ramach MDCG, rozważa uruchomienie drugiego zaproszenia do składania wniosków w celu uwzględnienia pozostałych kategorii wyrobów klasy D: Arbowirusy, Gorączka krwotoczna i inne wirusy poziomu bezpieczeństwa biologicznego 4, Pasożyty, Grupowanie krwi. Zainteresowane laboratoria mogą nieformalnie wyrazić zainteresowanie swoim państwom członkowskim do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Laboratoria referencyjne UE zgodnie z IVDR powinny mieć możliwość weryfikacji w drodze badań laboratoryjnych działania przedstawionego przez producenta oraz zgodności wyrobów najwyższego ryzyka z mającymi zastosowanie wspólnymi specyfikacjami, jeżeli takie wspólne specyfikacje są dostępne, lub z innymi rozwiązaniami wybranymi przez producenta w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa i działania.

Po zakończeniu procedury wyboru w grudniu 2023 r. Komisja Europejska wyznaczyła 5 laboratoriów referencyjnych UE obejmujących następujące kategorie wyrobów klasy D:

  • Wirusowe zapalenie wątroby i retrowirusy,
  • wirusy opryszczki
  • Czynniki bakteryjne
  • Wirusy układu oddechowego powodujące choroby zagrażające życiu.

Dla pozostałych 4 kategorii:

  • arbowirusy,
  • gorączka krwotoczna i inne wirusy poziomu bezpieczeństwa biologicznego 4,
  • pasożyty
  • grupy krwi

w momencie zamknięcia naboru albo nie było wnioskodawców spełniających kryteria, albo ich łączna zdolność była niewystarczająca do pokrycia oczekiwanej liczby wniosków. W związku z tym nie wyznaczono żadnego laboratorium referencyjnego UE dla tych kategorii.

Zainteresowane laboratoria są proszone o nieformalne wyrażenie zainteresowania swoim państwom członkowskim do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wykaz organów w państwach członkowskich UE i innych kwalifikujących się krajach odpowiedzialnych za wybór laboratoriów referencyjnych UE oraz ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Punkty kontaktowe dla kandydujących laboratoriów referencyjnych UE”.

Więcej informacji: Laboratoria referencyjne UE (EURL)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI